Silnice II/210 v úseku Lom - Podstrání

Jedná se o modernizaci silnice II/210 v Karlovarském kraji. Zemní těleso silniční komunikace je ve sledovaném úseku vedeno v odřezu svahu údolí Lobezského potoka. Účelem navrhovaných stavebních prací je modernizace silniční komunikace dle požadavků ČSN 376101 pro modifikovanou kategorii komunikace S6,5. Hlavním cílem navrhovaného opatření je zajistit ve sledovaném úseku zlepšení bezpečnosti silničního provozu statickým zajištěním silničního tělesa. Modernizace silnice zahrnuje pokládku nových konstrukčních vrstev vozovky a jeho odvodnění, rekonstrukcí stávajícího mostu ev.č. 210-022, rekonstrukce stávajících a osazení nových propustků a stavby nových opěrných a nábřežních zdí. Naše společnost se na dotčené stavbě podílela stavbou monolitických opěrných zdí na pilotovém založení, z čehož tři (v naší režii) nebyly založené hlubině, nýbrž plošně a fungují zde jako úhlové zdi. Tyto zdi byly oproti ostatním obložené žulovým kamenem. Mimo jiné jsme na celém úseku zastávali všechny zemní práce – výkop pro opěrné zdi, zásypy opěrných a v neposlední řadě sanace zemního tělesa lomovým kamenem. Na začátku úseku proběhla modernizace mostu v naší režii, kde se odbouralo na stávající nosnou konstrukci a zřízení nové spřažené desky.