Modernizace mostu ev. č. 222-015 Mírová

Jedná se o rámovou monolitickou konstrukci o 1 poli, která je vetknutá do plošných základů. Tloušťka NK je navržena min. 500 mm s příčnými náběhy k římsám na min. tloušťku 250 mm. Mostní závěry a ložiska nejsou navrženy. Dilatace mostu bude zajištěna řezanou spárou ve vozovce s elastickou modifikovanou zálivkou. Na mostě je vozovkové souvrství skladby: ACO 11+ tl. 40 mm, spojovací postřik, ACL 16+ tl. 60 mm, spojovací postřik s emulzí, MA11 tl. 35 mm, NAIP 5 mm a pečetící vrstva. Celková tloušťka 140 mm. Římsy budou ŽB šířky 850 mm. Na římsách bude osazeno zábradelní svodidlo výšky 1100 mm, s úrovní zádržnosti H2. Koryto mostu bude vydlážděno z lomového kamene. Po celou dobu rekonstrukce mostu bude uzavřen provoz na silnici č. II/222 v místě mostu. Doprava bude převedena na mostní provizorium