III/210 41 + III/210 47 Modernizace silnice Lesík - Nejdek,

část modernizace mostu ev. č. 210 47-2 Bernov

Stávající mostní objekt je proveden jako jednopolový šikmý most přes vodoteč Nejdecký potok. Jedna polovina NK na vtokové straně je tvořena zabetonovanými kolejnicemi s mírně klenutým spodním lícem a druhá polovina NK na výtokové straně je tvořena zabetonovanými válcovanými nosníky. Spodní stavba je tvořena kamennými opěrami na vtokové straně a betonovými opěrami na straně výtokové. Římsy jsou železobetonové, zřejmě integrované do nosné konstrukce, na horním povrchu dodatečně nadbetonované, na horním povrchu sanační omítka. Na mostních římsách po obou okrajích objektu osazeno ocelové silniční svodidlo. Mostní objekt se nachází v klasifikačním stavu V – špatný dle ČSN 73 6221.
S ohledem na stav objektu a na plánované rozšíření na povodní straně, bude stávající mostní objekt snesen a místo něj bude postaven most nový. Zatížitelnost objektu po opravě bude vyhovovat zatěžovací třídě A.

Nové části spodní stavby (křídla a opěry) budou provedeny jako monolitické železobetonové tl. 50 cm (opěry) resp. 60 cm (křídla). Půdorysně jsou opěry ve kruhovém oblouku sledující osu potoka. Křídla jsou na návodní straně částečně původní (ve směru na Lesík) a ostatní křídla jsou nová železobetonová. Na povodní straně bude křídlo mostu provedeno z gabionové konstrukce.

Nosná konstrukce je železobetonová deska rámově spojená s železobetonovými opěrami. Deska mostovky je o tloušťce 30 cm se zkosením u obou opěr. Výstavba nosné konstrukce bude probíhat ve dvou etapách. Římsy jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Šířka římsy je 80 cm na návodní i povodní straně a výška římsy je 40 cm. Nová vozovka plynule naváže na stávající asfaltový koberec.

Vzhledem k umístění mostu v intravilánu obce bude osazeno na obou okrajích mostu na římsách ocelové zábradlí. Odvodnění povrchu vozovky bude realizováno pomocí navrženého příčného a podélné sklonu.